Op deze pagina vindt u informatie over het risico dat u als bestuurder loopt om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden. En hoe u zich kunt verzekeren tegen dit risico. Maak hieronder eerst uw keuze door het juiste rondje aan te klikken.

Bestuurdersaansprakelijkheid VVE'sNu aanvragenBestuurdersaansprakelijkheid voor Verenigingen van Appartementseigenaren (VVE’s)

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

De verzekering (BTA VVE-Polis)

Voorwaarden

BTA VVE-Polis aanvragen


Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Als u bestuurder wordt bij een VVE, gaan uw gedachten vooral uit naar de wijze waarop u die functie gaat vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij de mogelijke aansprakelijkheid die u loopt. Toch kan het voorkomen dat u, als bestuurder, persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Bij een aansprakelijkstelling is het niet relevant of u voor uw functie wordt betaald.

Onbehoorlijk bestuur
Een aansprakelijkstelling zal te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder. De rechter zal dit beoordelen aan de hand van het criterium: ”of een redelijk handelend bestuurder (onder dezelfde omstandigheden) op de betreffende wijze gehandeld zou hebben".

Persoonlijk aansprakelijk
Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van uzelf óf uw medebestuurders.

De aansprakelijkheid van toezichthouders vloeit voort uit hun hoofdtaken advisering en toezicht. Deze taken zijn de laatste jaren verschoven van een passieve rol naar een steeds actievere rol als betrokken en daadkrachtige adviseurs en toezichthouders van het bestuur.

Intern en extern
Bestuurders en toezichthouders hebben te maken met:
 • Interne aansprakelijkheid
  Indien u als bestuurder of toezichthouder tekortschiet in de vervulling van uw taak, kan de VVE u aansprakelijk stellen.

 • Externe aansprakelijkheid
  Indien u onzorgvuldig handelt naar derden, zoals contractspartners en curator, kunt u door hen aansprakelijk worden gesteld.
Grote financiële schade
Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink in de papieren lopen. Maar ook als een claim door de rechter wordt afgewezen, brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Bent u als bestuurder onverzekerd, dan draait u persoonlijk op voor eventuele schadeclaims en/of hoge advocaatkosten.
Dit gaat ten koste van uw privé-vermogen. Deze vermogensschade is overigens niet gedekt op de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Deze dekt immers alleen aanspraken voor materiële en personenschade.

Het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is daarom een belangrijke overweging.

Terug naar boven


De verzekering (BTA VVE-Polis)

De BTA VVE-Polis dekt de financiële gevolgen van persoonlijke aansprakelijkheid voor fouten begaan in uw hoedanigheid van bestuurder of toezichthouder van een VVE.

Voor wie?
Het voltallige bestuur van de VVE wordt verzekerd. U bent immers collectief verantwoordelijk.
Ook de externe bestuurder en de voorzitter van de vergadering van de VVE die bij de VVE daden van bestuur verricht zijn meeverzekerd onder de polis.

De BTA VVE-Polis is niet bedoeld voor:
 • VVE's met een negatief eigen vermogen
 • 'Slapende' VVE's (geen bestuurder benoemd, geen periodiek onderhoud, geen VVE vergaderingen)
 • VVE's zonder reservefonds conform artikel 5:126 lid 1 BW (in artikel 5:126 lid 1 BW wordt bepaald dat elke VVE een reservefonds dient aan te houden ter bestrijding van andere dan gewone jaarlijkse kosten)
 • VVE’s niet zijnde Vereniging van Appartementseigenaren in de zin van boek 5 BW. Hiervoor is onze Basis BTA-Polis geschikt.
Dekking
De dekking van de verzekering bestaat uit twee elementen:
 • de kosten van verweer
 • de uiteindelijke schadevergoeding
Premie en verzekerd bedrag
U kunt kiezen uit vier verzekerde bedragen met bijbehorende premies:

Verzekerd bedrag Jaarpremie
EUR 100.000 EUR 120
EUR 250.000 EUR 175
EUR 500.000 EUR 250
EUR 1.000.000 EUR 350

De keuze van het verzekerd bedrag is onafhankelijk van het aantal appartementen.

Terug naar boven


Voorwaarden

Op de Basis BTA VVE-Polis zijn de voorwaarden BTA.VVE.2010.SE van toepassing.
Download Voorwaarden BTA.VVE.2010.SE

Terug naar boven


De BTA VVE-Polis aanvragen

U kunt de BTA VVE-Polis digitaal bij ons aanvragen. Daartoe doorloopt u enkele vragen, onder andere over uw financiële situatie. Houd daarom de gegevens over het afgelopen boekjaar bij de hand.
Let wel; u dient statutair vertegenwoordigingsbevoegd te zijn de organisatie te binden. Als leidraad voor het invullen van de digitale aanvraag kunt de het vragenformulier in pdf downloaden.

Voor het aanvragen van de BTA VVE-Polis klikt u bovenaan de pagina op 'Nu aanvragen'.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw assurantietussenpersoon.

Terug naar boven